Skip to content Skip to footer

วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ โดยตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ด้านการบริหารการศึกษา วิทยาการจัดการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์ศึกษา จิตวิทยาการศึกษา สังคมศึกษา การวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา การศึกษาพิเศษและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ของอาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ  2 ครั้ง คือ ในรอบเดือนมกราคม – มิถุนายน และรอบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม